Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png 7800ff624561e0d684b0b26a6404b2b3
pl
en
logo.png 3e8a0c89dc37ee4161f98ae1cdb7db3d
logo2.png 6faf68a745713d6ad3f11bb7d766f03b
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 4bf3335bdd000df087a08622aa041c2a
Środowiskowy Zespół Domowego Wsparcia Psychicznego

Osoby z zaburzeniami psychicznymi, uzależnione i współuzależnione to szczególna grupa osób, które potrzebują wsparcia.

Stereotypowe postrzeganie tych osób często prowadzi do zjawiska stygmatyzacji, które tłumaczy się jako negatywny odbiór pewnej grupy osób, wiążący się z przypisywaniem tejże grupie negatywnych cech. Z procesem tym wiąże się również oddzielenie tejże grupy od społeczeństwa, co pociąga za sobą dyskryminację i pozbawienie jej pewnych praw. Ze stygmatyzacją związane jest tzw. etykietowanie, a więc przypisywanie określonej, negatywnej „łatki” danej osobie (Jackowska, 2009).

Wiele chorób związanych ze zdrowiem psychicznym, demencją czy uzależnieniami, pociąga za sobą wykluczenie społeczne, a do rozwiązania wynikających z choroby problemów niezbędne jest szerokie spojrzenie na kwestię zdrowia publicznego. Dodatkowym problemem, który należy podkreślić jest występujący wśród chorych problem z poczuciem czy akceptacją własnej choroby. Chory niejednokrotnie nie czuje choroby, nie wyraża zgody na leczenie i nie leczy się. W tych sytuacjach poza chorym wsparcia potrzebuje również najbliższe otoczenie, rodzina.

W ramach projektu realizowane są usługi Środowiskowego Zespołu Domowego Wsparcia Psychicznego zlecone dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

Założono, że 60 osób uzyska wsparcie w ramach projektu, każda osoba będzie objęta opieką wielodyscyplinarnego zespołu średnio po 9,5 miesiąca. Do objęcia opieką kieruje lekarz specjalista psychiatra na wniosek pacjenta, opiekuna prawnego lub faktycznego, uprawnionych podmiotów. W składzie zespołu realizującego świadczenia jest lekarz specjalista psychiatra, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny. Zespół obejmuje opieką pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00 – F99). Prowadzona jest obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03), oraz realizowane są ogólne badania psychiatryczne (Z04.6).

Zespół realizuje świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, które obejmują: porady, wizyty domowe lub środowiskowe oraz sesje psychoterapii, wywiad, ocenę stanu psychicznego i somatycznego, badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne, ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego, ocenę postępów leczenia, wydawanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia, czynności pielęgniarskie, interwencję kryzysową, psychoterapię krótkoterminową, długoterminową, podtrzymującą, rodzinną, sesje wsparcia psychospołecznego.

Wizyty odbywają się w zależności od stanu pacjenta oraz indywidualnych wskazań.

Więcej informacji można uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego ( ul. 11 –go listopada).

Należy podkreślić, że w dzisiejszej diagnozie psychiatrycznej i psychologicznej odchodzi się od sformułowania „choroba psychiczna”, ze względu na jego negatywny wydźwięk i piętnujący charakter, dlatego w naszych opracowaniach projektowych również zostało zamieszczone określenie zaburzenia psychiczne.

Nie każde zachowanie odmienne od oczekiwanego musi być przejawem zaburzenia psychicznego. „Prawdziwa” choroba psychiczna, często określana jako psychoza, powoduje znaczącą dezorganizację zachowania i ogólnej sprawności umysłowej, charakteryzuje się znacznym upośledzeniem oceny rzeczywistości, zwykle w jej przebiegu występują urojenia, omamy, dezorganizacja mowy, zaburzenia zachowania. Osoby, które przeżyły psychozę, opisują ją jako chaotyczny, czasem pełen zagrożenia stan psychiczny, który nie mieści się w dotychczasowym porządku myślenia. Do tak rozumianych chorób należą m.in. schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne, psychoza maniakalno-depresyjna, czy zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia mózgu.

Są też inne zaburzenia psychiczne, które nie zmieniają funkcjonowania w tak dużym stopniu jak to ma miejsce w psychozach, nie wywołują utraty poczucia realności, ale dają subiektywnego poczucia cierpienia i bycia chorym. Należą do nich niektóre postacie depresji, czy zaburzenia lękowe (dawniej zwane nerwicami). Jeszcze inną kategorię stanowią zaburzenia osobowości, które manifestują się głównie utrwalonymi, niedostosowanymi do norm i oczekiwań społecznych postawami i zachowaniami i są źródłem konfliktów oraz napięć w miejscu pracy, czy w domu, czego osoba doznająca tych zaburzeń może ich nie dostrzegać, a cierpi otoczenie. Osoba taka, szczególnie w fazie zaostrzenia objawów, może być wyczulona na to, jak jest postrzegana przez swoich bliskich, znajomych, czy szersze otoczenie. Skutkiem zachorowania jest często utrata pewności siebie i poczucia własnej wartości na płaszczyźnie osobistej, towarzyskiej i zawodowej.

Umożliwienie osobie z diagnozą choroby psychicznej powrotu do „zdrowego”, „normalnego” społeczeństwa jest dużym wyzwaniem a jednocześnie wiąże się z konstruowaniem nowych sposobów spojrzenia na jej możliwości. Osoba chora psychicznie może spotkać się 

z negatywnym odbiorem swojej choroby przez społeczeństwo. Jest to problem nadal aktualny, a wynikający najczęściej z lęku przed nieprzewidywalnością osoby chorej. Do negatywnych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie zalicza się przede wszystkim dystansowanie się, głoszenie negatywnych, nieuzasadnionych opinii dotyczących chorych, oraz segregację (blokowanie dostępu do pewnych form aktywności, powszechnie dozwolonych osobom „zdrowym”), (Jackowska, 2009).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 54829ee518173e82ce4c6a19276d6bc7
b1.png c868f67df04a824455ef51d568413d79
b2.png 3b199f20fa5934f1aaa2a97441e07460
b3.png efd8d1a5000b9869a076ce8e997eea40

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19