Program zdrowia Olecko

Zdrowie SP Olecko

naglowek.png f57b281034c52d6dd620a8e06c2c01df
pl
en
logo.png b56fea1f3e1b74b3dee31640e1b8c1c3
logo2.png 1bceff6bc5ec3137a30ba46049c5ef11
top news port mstr galp
651_70_konkurs_2.jpg 7022a7c0121303a02e6a7089e00d7b55
O projekcie

Projekt Program dla zdrowia pogody ducha i długich lat życia realizowany jest przez Powiat Olecki od grudnia 2014 roku. Na realizację projektu Powiat pozyskał ponad 4 mln 58 tys. zł.

W kwietniu 2014 roku Minister Zdrowia jako Operator Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu ogłosił ograniczony nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie wdrożenia projektów pilotażowych, dotyczących promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób w społecznościach lokalnych. Program PL13 finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia oraz zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Zdrowie człowieka zależy od wielu powiązanych ze sobą czynników. Styl życia stanowi ok. 50% „udziału”, środowisko fizyczne i społeczne czyli naturalne oraz stworzone przez człowieka warunki życia, pracy, nauki wpływa na zdrowie w ok. 20%, czynniki genetyczne w ok. 20%, a działania opieki zdrowotnej to ok. 10% wpływu na zdrowie człowieka. Ważne kryteria zachowania zdrowia to warunki społeczno - ekonomiczne, natomiast największe zagrożenie stanowi ubóstwo i niski poziom wykształcenia.

Powiat Olecki wziął udział w konkursie jako jeden ze 156 uprawnionych powiatów do aplikowania o środki finansowe, zakwalifikowanych w oparciu o standaryzowane wskaźniki umieralności tzw. SMR obliczone w latach 2009-2011, podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. W Programie Operacyjnym PL13 uwzględniono pięć kategorii przyczyn umieralności. Są to nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne.

W Powiecie Oleckim według statystycznych badań, standaryzowany wskaźnik umieralności osiąga wartości powyżej średniej krajowej w obszarach takich jak: nowotwory złośliwe prostaty, samobójstwa, ostry zawał serca, nowotwory złośliwe sutka kobiet, nowotwory złośliwe jelita grubego, odbytu. W przyczynie nowotwory złośliwe prostaty wskaźnik wynosi 1,478 i zajmuje 20 miejsce w kraju i jest niższy tylko o 0,422 od najwyższego wskaźnika 1,901 charakteryzującego miasto Suwałki. Nieco niższym wskaźnikiem, lecz pomimo to, wyższym od średniej w kraju, charakteryzują się takie przyczyny jak choroby naczyń mózgowych, nowotwory złośliwe oskrzela i płuca, inne choroby serca, choroby niewydolności serca.

Do aplikowania o środki finansowe z Programu PL13 Powiat Olecki zakwalifikowany był z powodu wysokiego wskaźnika w kategorii przyczyny zewnętrzne, do których zalicza się m.in. wypadki, samobójstwa, upadki i utonięcia. Stanowią one trzecią w kolejności przyczynę zgonów w powiecie oleckim pod względem ilościowym, powodując 9,34 % ogólnej ilości zgonów, przewyższając o 3,06% średnią w kraju. Standaryzowany wskaźnik umieralności dla tych przyczyn ogółem w powiecie oleckim jest znacznie wyższy niż wskaźnik w kraju i wynosi 1,421. Wskaźnik umieralności w powiecie o najwyższej wielkości należy do wypadków komunikacyjnych jako przyczyny zgonów i wynosi 1,858, zajmuje 23 miejsce w kraju. Jest niższy tylko o 0,579 od najwyższego 2,437 charakteryzującego powiat węgrowski. W przyczynie samobójstwa wskaźnik wynosi 1,386 i zajmuje 97 miejsce w kraju. Jest niższy o 0,805 od najwyższego wskaźnika wynoszącego 2,192 charakteryzującego powiat sulęciński.

Z występowaniem umieralności z powodu przyczyn zewnętrznych, powiązanych jest wiele czynników, w tym w szczególności stres, choroby psychiczne i alkohol. Na te czynniki ukierunkowane są główne działania realizowane w ramach projektu. Jednym z nich jest Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym, czyli między innymi monitorowanie, opracowywanie i wdrażanie planów ograniczania ryzyka psychospołecznego, realizowane pilotażowo w pięciu instytucjach publicznych. Następne działanie to Promocja zdrowia w zakresie zewnętrznych przyczyn zachorowalności i umieralności realizowane poprzez organizację zajęć edukacyjnych, szkoleń oraz kampanii zdrowotnych. Kolejne działanie to Profilaktyka chorób i umieralności z powodu przyczyn zewnętrznych, które będzie realizowane poprzez wzmacnianie potencjału kadr działających na rzecz zdrowia w powiecie oleckim oraz cała gama usług skierowanych do mieszkańców Powiatu Oleckiego, w tym usługi Poradni Zdrowia Psychicznego, usługi rehabilitacyjne, utworzenie i realizacja usług w Szkole Rodzenia, usługi doradcze prawnika czy doradcy w Poradni Prawno Obywatelskiej. Ponadto utworzono Powiatowe Centrum Redukcji Stresu, w którym prowadzone są różnorodne zajęcia ruchowo-relaksacyjne.

Celem podejmowanych działań jest zmniejszenie zagrożenia utraty zdrowia i życia przez mieszkańców powiatu spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, co wpłynie na zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Rezultaty osiągnięte w ramach realizacji projektu przyczynią się do uzyskania długofalowych efektów oddziaływania nie tylko w obszarze problemowym „przyczyny zewnętrzne”, ale również w innych przyczynach umieralności.

Koszt realizacji projektu będzie w całości pokryty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.

Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2016 roku. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu. Wszystkie usługi są świadczone nieodpłatnie.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wyniosło 1,7 miliarda euro. Środki te były dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
651_70_dol.jpg 8dc4ca49f30656b8558a16297c41e10e
b1.png 9a205caac645b9ae4dfd1c32f7ac0ffa
b2.png b4ea1afdcddf466bc071b6fa96815dff
b3.png 59c58a1e2c050bdcde905f31fec6315f

Starostwo Powiatowe w Olecku
ul. Kolejowa 32,
19-400 Olecko

tel. 87 520 24 75
fax. 87 520 32 19